ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

Gallery app. After updated

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 01-29-2022 02:07 PM)
Giffyy
Beginner Level 4
ตัวเลือก
Galaxy Photos
After gallery app. updated i cannot find the 1.5 or 2 speed up in edit function.
I like it and want it back.
Or if it because i do some mistake to make it disappear. Please suggest.
Thank you.
I found it😁😁😁. Read in reply below.
image


page.ForumTopicPage.replies-count.text
ตัวเลือก
Galaxy Photos

Please send feedback Problems come to the technical team by going to the Samsung Members application, select the menu below. Get Help - Report a bug -Select the symptoms found or Others -Attach a picture of the symptoms found -Send - Then press Send system log information to send the log and be the data for the technician to check and fix.

Giffyy
Beginner Level 4
ตัวเลือก
Galaxy Photos
After i try again. I found it. It will appear ×1 in the circle next to play button under the video. If you press at ×1circle will change to other speed.

Hope my question and answer will help anyone who have same problem.
ตัวเลือก
Galaxy Photos

Please contact Samsung Customer Care Center at 1282 , our staff will check and give additional advice.

Giffyy
Beginner Level 4
ตัวเลือก
Galaxy Photos
I am not sure if you are auto-reply.
I sloved my problem. Thanks.