cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Web browser Issue

(Topic created on: 02-29-2024 09:48 PM)
37 Views
Pipiyok
Active Level 8
Options
Support

Sabi ng ilan ang virus daw nag sisimula sa web browser

Kailan ka huling nag linis ng 

1. History 
2. Cookies 
3. Tab
4. Site permission 
5. download 
6. cache 
1 Comment
Mefexv
Beginner Level 5
Support
Omsimnida, kaya dapat mag Brave browser ka para di kana mamroblema sa ganyan
0 Likes