cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SeyedAmin041
Active Level 4

User Statistics

  • 74 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

در این بروز رسانی رابط کاربری سیستم کمی تغییر کرده است و بهتر شده است و همچنین ویژگی های هوشمند  برخود دار است اما برای گوشی های A10 و A10sوA20وA20sM10و M20در اردیبهشت  ماه بروز رسانی میشود
عکس با این گوشی  فوق العاده  زیبا