cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Majo23May
Active Level 2

User Statistics

  • 34 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

ในส่วนที่เป็นคอมมูนิตี้นี่น่าจะใช้งานลำบากเลยถ้ามีการเข้ามาใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต รวมถึงเรื่องที่มีการสร้างกระทู้ผิดหมวดเกิดขึ้นได้ง่ายๆ
รวมหัวข้อสอนการใช้งานด้านต่างๆให้ไว้ใครอยากรู้เรื่องไหนก็ไปดูคลิปหรือบทความนั้นๆ
ทำให้เหมือนกับใน ss gift ก็ได้ว่าจะใช้ได้อีกทีเมื่อไหร่