cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Worapol
Active Level 1

User Statistics

  • 70 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

ควรพอใจในสิ่งที่เรามี รวมไปถึงคนข้างกายของเราเองด้วย.
ชีวิตจริง ใครบ้างจะดวงดีไปซะทุกอย่าง ชีวิตจริง ใครบ้างจะสมหวังเสมอชีวิตจริง ใครจะมีสุขทุกเวลาความพ่ายแพ้ ไม่สมหวัง ความทุกข์ คือบทเรัยนที่เราต้องได้เรียนู้กันทุกคนอย่างแน่นอน แล้วในวันข้างหน้าเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่สุด 
จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูก ถึงมันอาจจะไม่ได้ผลลัพเป็นความมั่งคั่ง แต่มันเป็นผลลัพที่มั่นคง และแน่นอนความสุขจะก่อเกิดในจิตใจของตัวเราเอง... #ราตรีสวัสดิ์ 殺 #ต้น เอลวิส