cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Support

Paano ba malalaman kung ilan taon na yung samsung phone ko? View Post

Posted by      in  Support

Kailan mo huling pinindot ito?Humiling sya ng restart para kumplituhin ang update, di ko alam kung ano nabago. View Post

Posted by      in  Support

Totoo ba ang chismis, ang dahilan ng ghost touch ay sobrang panonood ng #Reels, #Youtube #Live #VideoSino na nag Test niyan?, totoo ba ang chismis? View Post